Обществена поръчка за приготвяне и доставка на готова храна – 06.04.2015 г.
Изтегли – Документация | Описание | Проект договор | Указания | Техническа спецификация
Изтегли – Декларация подизпълнител | Декларация чл. 47 от ЗОП | Декларация чл. 55 от ЗОП
Изтегли – Образец банкова гаранция | Образец ценово предложение | Образец представяне
Изтегли – Обявление | Решение
Изтегли – Разяснение
Изтегли – Протокол
Изтегли – Решение | Протокол
Изтегли – Гаранции | Приключен договор | Ценово предложение
Изтегли – Договор | Фактура | Седмично меню
Изтегли – Техническо предложение | Свидетелство за съдимост | Удостоверения