Posts by absentico

Покана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за представяне на оферта за възлагане на поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет : „Изграждане на складово-административен модул (преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ) в ПИ с идентификатор 68134.514.415“

Изтегли – Покана | Приложение 1
Изтегли – Приложение 3 | Договор
Изтегли – Техническа спецификация
Изтегли – Протокол комисияОбява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП номер 01518-2020-0002
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

Изтегли – Обява
Изтегли – Документация | Техническа спецификация
Изтегли – Оферта | Техничерско предложение
Изтегли – Ценова Оферта | Договор за доставка
Изтегли – Декларация | Декларация | Декларация
Изтегли – ПротоколПокана за избор регистриран одитор за извършване на финансов одит – 21.10.2020 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на изпълнител на финансови услуги – 06.10.2020 г.

Изтегли – ПоканаОбява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП номер: 01518-2020-0001
Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

Изтегли – Обява
Изтегли – Техническа спецификация 1 | Ценово предложение 1
Изтегли – Техническа спецификация 2 | Ценово предложение 2
Изтегли – Оферта | ЕЕДОП | Техническо предложение
Изтегли – Договор 1 | Договор 2
Изтегли – ПротоколСтроително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично“ и сектор „Неврози“ на стационарен блок – 11.11.2019г.

Изтегли – Обява | Договор | КСС
Изтегли – Технически Спецификации | Техническо Предложение
Изтегли – Ценово Предложение | Декларация
Изтегли – Схема 1 | Схема 2
Изтегли – Решение | Протоколи
Изтегли – Решение 2Покана за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на ГФО за 2019г.

Изтегли – ПоканаСтроително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично“ и сектор „Неврози“ на стационарен блок – 13.08.2019

Изтегли – Обява | Договор | КСС
Изтегли – Технически Спецификации | Техническо Предложение
Изтегли – Ценово Предложение | Декларация | Oбразец ЕЕДОП
Изтегли – Обява 2
Изтегли – Решение

© 2023 ЦПЗ София

Back to top