Публични покани

Покана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за представяне на оферта за възлагане на поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет : „Изграждане на складово-административен модул (преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ) в ПИ с идентификатор 68134.514.415“

Изтегли – Покана | Приложение 1
Изтегли – Приложение 3 | Договор
Изтегли – Техническа спецификация
Изтегли – Протокол комисияПокана за избор на изпълнител на финансови услуги – 06.10.2020 г.

Изтегли – ПоканаСтроително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично“ и сектор „Неврози“ на стационарен блок – 11.11.2019г.

Изтегли – Обява | Договор | КСС
Изтегли – Технически Спецификации | Техническо Предложение
Изтегли – Ценово Предложение | Декларация
Изтегли – Схема 1 | Схема 2
Изтегли – Решение | Протоколи
Изтегли – Решение 2Покана за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на ГФО за 2019г.

Изтегли – ПоканаСтроително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично“ и сектор „Неврози“ на стационарен блок – 13.08.2019

Изтегли – Обява | Договор | КСС
Изтегли – Технически Спецификации | Техническо Предложение
Изтегли – Ценово Предложение | Декларация | Oбразец ЕЕДОП
Изтегли – Обява 2
Изтегли – Решение

© 2023 ЦПЗ София

Back to top