ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Чл.1 Пациентът има право на свободен избор на лечебно заведение за извънболнична помощ на територията на страната.

Чл.2 Всеки пациент има право на избор на лекар в лечебното заведение.

Чл.3 Всеки пациент има право на качествена медицинска помощ, която отговаря на приетите стандарти на лечение.

Чл.4 Пациентът има право да бъде информиран за длъжността и имената на всички служители на лечебното заведение, които участват в диагностично-лечебния му процес.

Чл.5 Пациентът има право да бъде предварително информиран за евентуалното му финансово участие в хода на диагностично-лечебния процес.

Чл.6 Пациентът се информира за правилата и вътрешния ред на лечебното заведение.

Чл.7 Пациентът има право да получи информация относно всички диагностични и лечебни методи, които му предстоят.

Чл.8 Пациентът има право да получи информация по достъпен за него начин относно състоянието му, диагнозата му и изхода от неговото лечение.

Чл.9 Пациентът има право да определи лицата, които могат да бъдат информирани за неговото здравословно състояние.

Чл.10 Пациентът има право да бъде информиран по достъпен за него начин относно всички евентуални рискове, които могат да настъпят в хода на диагностично-лечебния процес, за което предварително дава своето информирано съгласие.

Чл.11 Пациентът има право да бъде информиран за всички усложнения, резултат от неговото заболяване.

Чл.12 Всеки пациент има право да участва при вземането на решения, свързани с диагностично-лечебния процес.

Чл.13 Всеки пациент има право да откаже по нанатъшно лечение, като изрази писмено своята воля след запознаване с евентуалните последици от решението си.

Чл.14 Медицинска помощ без информирано съгласие се оказва на пациент по спешност и на пациент в състояние на безпомощност и с него няма законен негов представител.

Чл.15 Пациентът има право да получи качествена, висококвалифицирана медицинска помощ като се уважават неговите права и достойнство.

Чл.16 Пациентът има право да да бъде информиран за условията и реда за участие в клинични изследвания, проучвания и изпитвания.

Чл.17 Всеки пациент има право и на друго мнение и становище относно заболяването си, получено от друг избран от него лекар.

Чл.18 Пациентът има право да получи качествена, висококвалифицирана медицинска помощ, независимо от пол, възраст, религиозна принадлежност и заболяване.

Чл.19 Пациент, в състояние на спешност получава незабавно качествена медицинска помощ независимо от здравноосигурителния му статус.

Чл.20 По време на престоя си в лечебното заведение пациентът има право да получи от лекуващия си лекар отговори на всички поставени от него въпроси, касаещи здравното му състояние.

Чл.21 По време на престоя си в лечебното заведение, пациентът има право по време на извършване на медицински дейности да му бъде осигурена визуална изолация при необходимост.

Чл.22 Всеки пациент има право да получи информация за условията и реда за даряване на клетки, тъкани и органи.

Чл.23 Всеки пациент по време на своя престой и провеждането на диагностично-лечени процедури има право на обезболяване, съгласно утвърдени и действащи правила.

© 2024 ЦПЗ София

Back to top