Обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП номер: 01518-2020-0001
Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

Изтегли – Обява
Изтегли – Техническа спецификация 1 | Ценово предложение 1
Изтегли – Техническа спецификация 2 | Ценово предложение 2
Изтегли – Оферта | ЕЕДОП | Техническо предложение
Изтегли – Договор 1 | Договор 2
Изтегли – Протокол