Процедура публично състезание с предмет приготвяне и доставка на готова храна за болни и персонал за нуждите на Център за Психично Здраве – София ЕООД – 16.03.2017 г.
Изтегли – Документация | Техническа Спецификация
Изтегли – Решение | Обявление | Разяснение
Изтегли – Образец №1 – Опис на документите | Образец №2 – Декларация
Изтегли – Образец №3 – Техническо предложение | Образец №4 – Ценово предложение
Изтегли – Образец №5 – Проект на договор | Образец №6 – ЕЕДОП
Изтегли – Протокол
Изтегли – Съобщение до участниците
Изтегли – Протокол 1 | Протокол 2 | Протокол 3
Изтегли – Доклад | Решение изпълнител | Заповед утвърждаване
Изтегли – Удостоверение | Удостоверение 1 | Удостоверение 2 | Удостоверение 3
Изтегли – Свидетелство за съдимост | Гаранция за изпълнение | Договор
Изтегли – Приключен договор